The Global definition of Social Work in different languages


Global definition of Social Work in Danish

Global definition of Social Work in DanishGlobal definition af socialt arbejde
Følgende definition blev godkendt af International Federation of Social Workers’ generalforsamling og International Association of Schools of Social Work’s generalforsamling i juli 2014:

GLOBAL DEFINITION AF SOCIALT ARBEJDE
"Socialt arbejde er en praksisbaseret profession og en akademisk disciplin, der fremmer social forandring og udvikling, social samhørighed, og empowerment og frigørelse af mennesker. Principper om social retfærdighed, menneskerettigheder, kollektivt ansvar og respekt for forskelligheder er centrale for socialt arbejde. Understøttet af teorier om socialt arbejde, samfundsvidenskab, humanistiske fag og oprindelige folks viden, inddrager socialt arbejde mennesker og strukturer for at adressere livsudfordringer og for at opnå øget trivsel.
Ovenstående definition kan blive præciseret på nationalt og/eller regionalt plan."

KOMMENTERENDE NOTER TIL DEN GLOBALE DEFINITION AF SOCIALT ARBEJDE
Kommentarerne tjener til at udfolde de nøglebegreber, der anvendes i definitionen og beskriver professionen socialt arbejdes grundlæggende mandat, principper, viden og praksis.

GRUNDLÆGGENDE MANDAT
Professionen socialt arbejdes grundlæggende mandat omfatter fremme af social forandring, social udvikling, social samhørighed, styrkelse og frigørelse af mennesker.
Socialt arbejde er en praksisbaseret profession og en akademisk disciplin, der anerkender, at forbundne historiske, socio-økonomiske, kulturelle, kontekstuelle, politiske og personlige faktorer tjener som muligheder og/eller hindringer for menneskers velbefindende og udvikling. Strukturelle barrierer bidrager til ulighed, diskrimination, udnyttelse og undertrykkelse. Udvikling af kritisk refleksion gennem refleksion over strukturelle årsager til undertrykkelse og/eller privilegier baseret på race, klasse, sprog, religion, køn, handicap, kultur og seksuel orientering, og udvikling af handlingsstrategier for aktiviteter rettet mod strukturelle og personlige barrierer, er centrale for frigørende praksis, hvor empowerment og frigørelse af mennesker er målet.
I solidaritet med dem, der er dårligt stillede, bestræber professionen sig på at afhjælpe fattigdom, frigøre udsatte og undertrykte, og fremme social inklusion og social samhørighed.
Mandatet til social forandring er baseret på den forudsætning, at socialt arbejde finder sted, når der er behov for forandring eller udvikling på individ, familie, gruppe, lokalsamfunds- eller samfundsniveau. Socialt arbejde er drevet af behovet for at udfordre og ændre strukturelle forhold, som bidrager til marginalisering, social udstødelse og undertrykkelse. Initiativer til social forandring anerkender nødvendigheden af handlinger for at fremme menneskerettigheder og økonomisk, miljømæssig og social retfærdighed. Professionen er ligeledes engageret i opretholdelsen af social stabilitet, for så vidt en sådan stabilitet ikke anvendes til at marginalisere, udstøde eller undertrykke nogen bestemt gruppe af mennesker.
Social udvikling forstås som strategier for intervention, målsætninger og politiske rammer, sidstnævnte i tillæg til de mere populære behovsorienterede og institutionelle rammer. Social udvikling er baseret på holistiske biopsykosociale, spirituelle vurderinger og interventioner der rækker ud over opdelingen i mikro-makro niveauer, omfattende flere systemniveauer og tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, målrettet en bæredygtig udvikling. Social udvikling prioriterer socio-strukturel og økonomisk udvikling, uden at lægge sig op ad konventionel opfattelse af, at økonomisk vækst er en forudsætning for social udvikling.

PRINCIPPER
De overordnede principper for socialt arbejde er respekt for menneskers iboende værd og værdighed, ikke at gøre skade, respekt for mangfoldighed og opretholdelse af menneskerettigheder og social retfærdighed.
At være fortaler for og opretholde menneskerettigheder og social retfærdighed er socialt arbejdes motivation og berettigelse. Det sociale arbejdes profession anerkender, at menneskerettighederne kun kan eksistere i samklang med kollektiv ansvarlighed. Princippet om kollektiv ansvarlighed tydeliggør, at individuelle menneskerettigheder i virkeligheden kun kan realiseres i hverdagen, hvis mennesker tager ansvar for hinanden og miljøet, og betydningen af at skabe gensidige relationer i lokalsamfund. Derfor er et vigtigt fokus i socialt arbejde at advokere for menneskers rettigheder på alle niveauer, og at sikre at indsatser bidrager til at mennesker kan tage ansvar for hinandens trivsel, samt at realisere og respektere den gensidige afhængighed mellem mennesker og mellem mennesker og deres omgivelser.
Socialt arbejde omfatter første, anden og tredje generations menneskerettigheder. Første generations rettigheder refererer til civile og politiske rettigheder såsom frihed til at tænke og ytre sig frit, frihed fra tortur og vilkårlig tilbageholdelse. Anden generation handler om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der bl.a. omfatter retten til et rimeligt uddannelsesniveau, sundhedsvæsen, bolig og mindretals sproglige rettigheder. Tredje generation fokuserer på de solidariske rettigheder bl.a. i forhold til verdens natur, ret til en mangfoldighed af skabninger og sikring af værdier på tværs af generationer.
Disse rettigheder er gensidigt forstærkende og indbyrdes afhængige, og omfatter både individuelle og kollektive rettigheder.
I nogle tilfælde kan principperne om "ikke at skade nogen" og "respekt for mangfoldighed" repræsentere modstridende og konkurrerende værdier for eksempel hvor rettigheder for kvinder og homoseksuelle krænkes i kulturens navn, herunder retten til liv.
De globale standarder for Socialt Arbejdes Uddannelse og Træning behandler dette komplekse problem ved at anbefale, at socialrådgivere skoles i en grundlæggende menneskerettighedstilgang, med en forklarende note, der lyder:
”En sådan tilgang kan fremme en konstruktiv konfrontation og forandring, når visse kulturelle overbevisninger, værdier og traditioner krænker folks grundlæggende menneskerettigheder. Da kultur er socialt konstrueret og dynamisk, er den underlagt dekonstruktion og forandring. En konstruktiv konfrontation, dekonstruktion og forandring kan understøttes ved at tune ind på og med forståelse for særlige kulturelle værdier, overbevisninger og traditioner, indgå i kritisk og reflekterende dialog med medlemmer af den kulturelle gruppe vis-à-vis bredere menneskerettigheds forhold.”

VIDEN
Socialt arbejde er både tværinstitutionelt og tværfagligt, og trækker på en bred vifte af videnskabelige teorier og forskning. ”Videnskab” forstås i denne sammenhæng i sin mest basale betydning som ”viden”. Socialt arbejde trækker på dets eget teoretiske grundlag og forskning, som er i kontinuerlig udvikling, samt på teorier fra andre humane videnskaber, herunder, men uden at være begrænset til, udvikling af lokalsamfund, socialpædagogik, administration, antropologi, økologi, økonomi, uddannelse, ledelse, sygepleje, psykiatri, psykologi, folkesundhed og sociologi. Det unikke ved forskning i socialt arbejde og socialt arbejdes teorier er, at de anvendes i praksis og at de har et frigørende sigte. En stor del af det sociale arbejdes forskning og teori er udviklet i samarbejde med brugere i en interaktiv, dialogisk proces, og derfor baseret på viden fra konkrete praksismiljøer.
Den nye definition anerkender, at socialt arbejde ikke kun er informeret af eller baseret på viden fra konkrete praksismiljøer og vestlige teorier, men også af oprindelige folks viden. En del af arven fra kolonitiden, er, at kun vestlige teorier og kundskaber er blevet værdsat, og at oprindelige folks viden er blevet devalueret, overset og domineret af vestlige teorier og viden. Denne definition søger at standse og vende den proces ved at anerkende, at oprindelige folk i hver region, land eller område bærer deres egne værdier, kilder til viden, og måder at overføre viden på, hvorved de har ydet uvurderlige bidrag til videnskaberne. Socialt arbejde søger at rette op på en vestlig kolonialisme og herredømme over videnskab gennem historien ved at lytte til og lære af oprindelige folk verden over. På denne måde bliver socialt arbejdes vidensgrundlag genskabt sammen med og informeret af oprindelige folk, og kan praktiseres mere hensigtsmæssigt, ikke alene i lokale miljøer, men også internationalt. Baseret på FNs arbejde, definerer IFSW oprindelige folk som mennesker der:
• bor inden for (eller opretholder tilknytning til) forfædres geografisk afgrænsede territorier
• har tendens til at opretholde særegne sociale, økonomiske og politiske institutioner indenfor deres område
• typisk ønsker at forblive særskilt kulturelt, geografisk og institutionelt, snarere end at assimilere sig fuldstændigt i det nationale samfund
• identificerer sig selv som indfødte eller stammefolk

PRAKSIS
Socialt arbejdes legitimitet og mandat ligger i dets intervention på de felter, hvor mennesker interagerer i deres lokalsamfund. Lokalsamfund omfatter de forskellige sociale systemer, som mennesker lever i, og de naturlige, geografiske områder, som påvirker livet for de pågældende mennesker dybt. Socialt arbejde advokerer for den inddragende metode, hvilket afspejles i sætningen "inddrager mennesker og strukturer for at adressere livsudfordringer og for at opnå øget trivsel”. Så vidt muligt understøtter socialt arbejde arbejde med fremfor arbejde for mennesker. I overensstemmelse med det sociale udviklingsparadigme, bruger socialrådgiverne en række færdigheder, teknikker, strategier, principper og aktiviteter på forskellige niveauer, rettet mod systemvedligeholdelse og/eller systemforandring. Socialt arbejdes praksis spænder over en række aktiviteter, herunder forskellige former for behandling , rådgivning, gruppearbejde, lokalsamfundsarbejde, politikformulering og analyse, samt fortalervirksomhed og politiske interventioner. Ud fra et frigørende perspektiv støtter denne definition socialt arbejdes strategier om at styrke menneskers håb, selvværd og kreative potentiale ved at konfrontere og udfordre undertrykkende magt-dynamikker og strukturelle årsager til uretfærdighed, og dermed indarbejde både mikro-makro og personlige-politiske dimensioner af interventioner til sammenhængende indsatser. Socialt arbejdes helhedssyn er universelt, men prioriteringerne i socialt arbejdes praksis varierer fra land til land og over tid, afhængigt af historiske, kulturelle, politiske og socioøkonomiske forhold.
Socialrådgivere i hele verden har ansvar for at forsvare, berige og realisere de værdier og principper der afspejles i denne definition. En definition af socialt arbejde kan kun blive meningsfuld, når socialrådgivere aktivt forpligter sig til dens værdier og visioner.


SUPPLERENDE TEKST, DER BLEV VEDTAGET PÅ IFSW GENERALFORSAMLING I TILKNYTNING TIL VEDTAGELSEN AF OVENSTÅENDE NYE GLOBALE DEFINITION AF SOCIALT ARBEJDE
"Ingen del af denne definition må fortolkes på en måde der kolliderer med eller forstyrrer forståelsen af andre dele af denne definition"
"Præciseringer på nationalt og/eller regionalt plan må ikke kollidere med eller forstyrre betydningen af definitionens forskellige elementer og ånden i hele definition"
"Da definitionen af socialt arbejde er et nøgleelement i etablering af en faggruppes identitet, skal en fremtidig revision af denne definition først indledes efter omhyggelig vurdering af implementeringsprocessen og et behov for en ændring. Første valg skal være at tilføje yderligere bemærkninger, frem for en ændring af definitionen."

Global Definition of Social Work in English

Global Definition of Social Work in EnglishSocial work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledges, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing.

The above definition may be amplified at national and/or regional levels.

COMMENTARY
The commentary serves to unpack the core concepts used in the definition and is detailed in relation to the social work profession’s core mandates, principles, knowledge and practice.

CORE MANDATES
The social work profession’s core mandates include promoting social change, social development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people.

Social work is a practice profession and an academic discipline that recognizes that interconnected historical, socio-economic, cultural, spatial, political and personal factors serve as opportunities and/or barriers to human wellbeing and development. Structural barriers contribute to the perpetuation of inequalities, discrimination, exploitation and oppression. The development of critical consciousness through reflecting on structural sources of oppression and/or privilege, on the basis of criteria such as race, class, language, religion, gender, disability, culture and sexual orientation, and developing action strategies towards addressing structural and personal barriers are central to emancipatory practice where the goals are the empowerment and liberation of people. In solidarity with those who are disadvantaged, the profession strives to alleviate poverty, liberate the vulnerable and oppressed, and promote social inclusion and social cohesion.

The social change mandate is based on the premise that social work intervention takes place when the current situation, be this at the level of the person, family, small group, community or society, is deemed to be in need of change and development. It is driven by the need to challenge and change those structural conditions that contribute to marginalization, social exclusion and oppression. Social change initiatives recognize the place of human agency in advancing human rights and economic, environmental, and social justice. The profession is equally committed to the maintenance of social stability, insofar as such stability is not used to marginalize, exclude or oppress any particular group of persons.

Social development is conceptualized to mean strategies for intervention, desired end states and a policy framework, the latter in addition to the more popular residual and the institutional frameworks. It is based on holistic biopsychosocial, spiritual assessments and interventions that transcend the micro-macro divide, incorporating multiple system levels and inter-sectorial and inter-professional collaboration, aimed at sustainable development. It prioritizes socio-structural and economic development, and does not subscribe to conventional wisdom that economic growth is a prerequisite for social development.

PRINCIPLES
The overarching principles of social work are respect for the inherent worth and dignity of human beings, doing no harm, respect for diversity and upholding human rights and social justice.

‪Advocating and upholding human rights and social justice is the motivation and justification for social work. The social work profession recognizes that human rights need to coexist alongside collective responsibility. The idea of collective responsibility highlights the reality that individual human rights can only be realized on a day-to-day basis if people take responsibility for each other and the environment, and the importance of creating reciprocal relationships within communities. Therefore a major focus of social work is to advocate for the rights of people at all levels, and to facilitate outcomes where people take responsibility for each other’s wellbeing, realize and respect the inter-dependence among people and between people and the environment.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Social work embraces first, second and third generation rights. First generation rights refer to civil and political rights such as free speech and conscience and freedom from torture and arbitrary detention; second generation to socio-economic and cultural rights that include the rights to reasonable levels of education, healthcare, and housing and minority language rights; and third generation rights focus on the natural world and the right to species biodiversity and inter-generational equity. These rights are mutually reinforcing and interdependent, and accommodate both individual and collective rights.

In some instances “doing no harm” and “respect for diversity” may represent conflicting and competing values, for example where in the name of culture the rights, including the right to life, of minority groups such as women and homosexuals, are violated. The Global Standards for Social Work Education and Training deals with this complex issue by advocating that social workers are schooled in a basic human rights approach, with an explanatory note that reads as:
Such an approach might facilitate constructive confrontation and change where certain cultural beliefs, values and traditions violate peoples’ basic human rights. As culture is socially constructed and dynamic, it is subject to deconstruction and change. Such constructive confrontation, deconstruction and change may be facilitated through a tuning into, and an understanding of particular cultural values, beliefs and traditions and via critical and reflective dialogue with members of the cultural group vis-à-vis broader human rights issues.

KNOWLEDGE
Social work is both interdisciplinary and transdisciplinary, and draws on a wide array of scientific theories and research. ‘Science’ is understood in this context in its most basic meaning as ‘knowledge’. Social work draws on its own constantly developing theoretical foundation and research, as well as theories from other human sciences, including but not limited to community development, social pedagogy, administration, anthropology, ecology, economics, education, management, nursing, psychiatry, psychology, public health, and sociology. The uniqueness of social work research and theories is that they are applied and emancipatory. Much of social work research and theory is co-constructed with service users in an interactive, dialogic process and therefore informed by specific practice environments.

This proposed definition acknowledges that social work is informed not only by specific practice environments and Western theories, but also by indigenous knowledges. Part of the legacy of colonialism is that Western theories and knowledges have been exclusively valorised, and indigenous knowledges have been devalued, discounted, and hegemonised by Western theories and knowledge. The proposed definition attempts to halt and reverse that process by acknowledging that Indigenous peoples in each region, country or area carry their own values, ways of knowing, ways of transmitting their knowledges, and have made invaluable contributions to science. Social work seeks to redress historic Western scientific colonialism and hegemony by listening to and learning from Indigenous peoples around the world. In this way social work knowledges will be co-created and informed by Indigenous peoples, and more appropriately practiced not only in local environments but also internationally. Drawing on the work of the United Nations, the IFSW defines indigenous peoples as follows:

• They live within (or maintain attachments to) geographically distinct ancestral territories.
• They tend to maintain distinct social, economic and political institutions within their territories.
• They typically aspire to remain distinct culturally, geographically and institutionally, rather than assimilate fully into national society.
• They self-identify as indigenous or tribal.
http://ifsw.org/policies/indigenous-peoples

PRACTICE
Social work’s legitimacy and mandate lie in its intervention at the points where people interact with their environment. The environment includes the various social systems that people are embedded in and the natural, geographic environment, which has a profound influence on the lives of people. The participatory methodology advocated in social work is reflected in “Engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing.” As far as possible social work supports working with rather than for people. Consistent with the social development paradigm, social workers utilize a range of skills, techniques, strategies, principles and activities at various system levels, directed at system maintenance and/or system change efforts. Social work practice spans a range of activities including various forms of therapy and counseling, group work, and community work; policy formulation and analysis; and advocacy and political interventions. From an emancipatory perspective, that this definition supports social work strategies are aimed at increasing people’s hope, self-esteem and creative potential to confront and challenge oppressive power dynamics and structural sources of injustices, thus incorporating into a coherent whole the micro-macro, personal-political dimension of intervention. The holistic focus of social work is universal, but the priorities of social work practice will vary from one country to the next, and from time to time depending on historical, cultural, political and socio-economic conditions.

It is the responsibility of social workers across the world to defend, enrich and realize the values and principles reflected in this definition. A social work definition can only be meaningful when social workers actively commit to its values and vision.

‪‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬